top of page
מדיניות פרטיות
אנו מחויבים לשמירת פרטיותך. מידע הנאסף אודותיך משמש אותנו לצרכי בקרה ומעקב ולצורך שיפור חוויית הגלישה שלך. במסגרת גלישה באתר ללא הרשמה - לא נאסף אודותיך מידע אישי, אלא מידע סטטיסטי בלבד למעקב אחרי מספר המבקרים באתר שלנו וכדומה. עם הרשמתך באתר נשמרים אודותיך פרטים אשר הזנת, וכן תאריך ושעת ההרשמה. המידע שנאסף לגביך במסגרת ההרשמה לא יועבר לצד שלישי, אלא על-פי דרישת בעל סמכות כחוק, או לצורך הפסקה ו/או מניעת שימוש לרעה בשירותים. לדוגמא, אנו לא נמכור לאף מפרסם את השמות או כתובות הדואר האלקטרוני של נרשמים באתר. עם זאת, אם ייעשה שימוש לרעה בשירות, אנו נעביר את הפרטים שנאספו לכל מי שנמצא לנכון כדי לעצור את השימוש לרעה ולמנוע אותו בעתיד. אנו שולחים ללקוחותינו מדי פעם, עדכון לגבי שיפורים ושינויים בשירות וכן מידע מקצועי ומידע נוסף אותו אנו מחשיבים כבעל ערך עבורך. ניתן לבקש בכל עת שלא לקבל עדכונים מסוג זה. בשימושך באתר האינטרנט שלנו, אתה מביע את הסכמתך למדיניות הפרטיות שלנו. שינויים במדיניות זו, אם יחולו, יתעדכנו בעמוד זה. נשמח לקבל תגובות והערות למדיניות באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

T A T A M I  I S R A E L

bottom of page